Sprawa

Sprawy gospodarcze

 • Umowy handlowe,  spory związane z zawieraniem, wdrażaniem lub wykonaniem umów,
 • negocjacje i przygotowywanie umów, przygotowywanie i opiniowanie umowy deweloperskiej,  przygotowywanie i opiniowanie umowy o roboty budowlane, przygotowywanie i opiniowanie umowy o roboty budowlane w zakresie  termomodernizacji budynków, przygotowywanie i opiniowanie umowy dzierżawy pod farmy fotowoltaiczne, analiza prawna umowy dzierżawy gruntów rolnych pod farmy fotowoltaiczne, analiza umowy na fotowoltaikę, pomoc prawna w procesie zakupu nieruchomości, analiza stanu prawnego nieruchomości, odpowiedzialność kontraktowa, spory dotyczące naruszenia warunków umów handlowych, takie jak niedotrzymanie terminów, niewłaściwe wykonanie usług, wadliwe produkty, roszczenia przeciwko producentowi produktu, roszczenia z tytułu rękojmi za wady,
 • odpowiedzialność deliktowa, spory związane z naruszeniem prawa cywilnego w kontekście działalności gospodarczej,  szkody wyrządzone przez pracowników, wypadki drogowe etc.,
 • spory dotyczące konkurencji, spory związane z naruszeniem przepisów antymonopolowych, nieuczciwej konkurencji, ograniczaniu konkurencji, wykorzystywaniu dominującej pozycji na rynku itp.,
 • sprawy związane z postępowaniem upadłościowym, restrukturyzacją zadłużenia, likwidacją przedsiębiorstwa, zaspokajaniem wierzytelności wierzycieli itp.,
 • spory z pracownikami, spory związane z zatrudnieniem takie jak roszczenia o wynagrodzenie, naruszenia praw pracowniczych, dyskryminacja, mobbing, zwolnienia dyscyplinarne, negocjacje zbiorowe itp.,
 • spory dotyczące nieruchomości, spory związane z zakupem, sprzedażą, dzierżawą, najmem nieruchomości, sporami o granice, uciążliwościami, odszkodowaniami za szkody itp.,
 • pozwy o zapłatę, reprezentacja przed Sądem w sprawach  o zapłatę, reprezentacja w sprawach przeciwko Ubezpieczycielowi,
 • windykacja należności,
 • bieżąca obsługa prawna firmy,
 • opinie prawne,
 • analiza i przygotowanie umów,
 • procedura rejestracji spółki,
 • pomoc prawna przy sprzedaży spółki,
 • pomoc prawna w likwidacji spółki,
 • przekształcenia spółek,
 • reprezentacja w sprawach z art. 299 k.s.h.,
 • pomoc prawna w pozasądowym rozwiązywaniu sporów,
 • pomoc prawna w zakresie dochodzenia odszkodowania od ubezpieczyciela z ubezpieczeń majątkowych na etapie przedsądowym jak i przed Sądem,
 • pomoc prawna przy odmowie wypłaty ubezpieczenia z AC,
 • dochodzenie kar umownych,
 • roszczenia właścicieli fotowoltaiki (w tym roszczenia właścicieli fotowoltaiki związane z za wysokim napięciem w sieci),
 • negocjacje z wierzycielami,
 • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości,
 • pomoc prawna po ogłoszeniu upadłości,
 • odzyskiwanie nienależnie pobranych opłat od pożyczkodawców,
 • powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności,
 • reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym,
 • reprezentacja dłużnika w toku egzekucji z nieruchomości,
 • reprezentacja dłużnika przed ZUS i US w przedmiocie ustalenia zaległości i negocjacji warunków spłaty, umorzenia zaległości,
 • reprezentacja w sprawach ze skargi pauliańskiej,
 • restrukturyzacja zobowiązań,
 • negocjacje spłat po wypowiedzeniu umowy,
 • negocjacje z wierzycielem po wyroku,
 • kompleksowa pomoc prawna dłużnikom zagrożonym niewypłacalnością,
 • negocjacje z wierzycielami przed ogłoszeniem upadłości,
 • reprezentacja w sprawach o wydanie przedmiotu bezskutecznej czynności prawnej,
 • reprezentacja w sprawach o  uznanie czynności  prawnej za bezskuteczną w stosunku do masy upadłości,
 • kredyty frankowe, pomoc prawna frankowiczom,
 • sprawy przeciwko Bankowi o zwrot kwot nieautoryzowanych transakcji,
 • sankcja kredytu darmowego,
 • sprawy o WIBOR.