Sprawa

Sprawy pracownicze

 • Reprezentacja pracodawców i pracowników przed sądem pracy,
 • wypadki przy pracy,
 • reprezentacja w postępowaniu o sprostowanie protokołu powypadkowego,
 • pomoc prawna w uzyskaniu jednorazowego odszkodowania z ZUS za wypadek przy pracy,
 • sprawy o uznanie wypadku za wypadek przy pracy,
 • sprawy o odszkodowanie i  przywrócenie pracownika do pracy,
 • wydawanie opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa pracy,
 • opiniowanie i przygotowywanie umów o pracę,
 • pomoc prawna w zakresie zakazu konkurencji,
 • analiza kontaktów lekarskich,
 • umowy o pracę, porady dotyczące zawierania umowy o pracę, terminów, warunków zatrudnienia i praw pracowniczych,
 • wynagrodzenie i świadczenia pracownicze, kwestie związane z wynagrodzeniem, premiami, dodatkami, urlopem, wynagrodzeniem za nadgodziny, zasiłkami chorobowymi, świadczeniami emerytalnymi i innymi korzyściami pracowniczymi,
 • czas pracy, prawa i obowiązki pracowników i pracodawców związane z czasem pracy, w tym okresami wypoczynku, nadgodzinami, godzinami nocnymi, dyżurami, urlopem, czasem pracy skróconym i elastycznym,
 • ochrona pracy, zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawo do odmowy wykonywania niebezpiecznych zadań, odszkodowania i świadczenia w przypadku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych,
 • zwolnienia i dyscyplina pracy, procedury dotyczące zwolnień, w tym zwolnień dyscyplinarnych i zwolnień grupowych oraz prawa pracownika do ochrony przed nieuzasadnionymi zwolnieniami,
 • dyskryminacja i nierówność w pracy, zapewnienie równych szans i traktowania w miejscu pracy, walka z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, orientację seksualną, niepełnosprawność i inne czynniki,
 • przeniesienie pracowników, prawa pracowników w przypadku przeniesienia ich miejsc pracy, w tym informowanie, konsultowanie i ochrona przed niekorzystnymi zmianami,
 • rozwiązywanie sporów, procedury rozwiązywania sporów między pracownikami a pracodawcami, w tym mediacja, arbitraż i postępowanie sądowe.